IMG_0255

Walne Zebrania

Walne Zebranie 2016

Zgodnie z wcześniejszym planem 10 kwietnia o godzinie 14.00 na świetlicy ogrodu rozpoczęło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu. Frekwencja dopisała, gdyż już w pierwszym terminie liczba uczestników uprawniała do uznania zebrania za prawomocne. Zebranie według zaplanowanego porządku składało się z dwóch części. Walnego Zebrania Nadzwyczajnego i Walnego Zebrania Sprawozdawczego. W pierwszej części zebrania wyjaśniono problem funkcjonowania w Stowarzyszeniu dwóch wersji Regulaminu Komisji Rewizyjnej, natomiast druga cześć poświęcona była rozliczeniu się organów Stowarzyszenia z działalności za ubiegły rok oraz zaplanowaniu zasadniczych przedsięwzięć na rok bieżący.

Dokumentacja Walnego Zebrania

Porządek Walnego ZebraniaRozliczenie finansowe za 2015 Inwestycje z roku 2015Sprawozdanie z pracy Zarządu w 2015 rokuPlan pracy Merytorycznej Stowarzyszenia na 2016 rokPlanowany przychód na rok 2016 Plan inwestycyjny na 2016 rok

Na zakończenie Walnego Zebrania jego uczestnicy podjęli 10 uchwał.

Podjęte uchwały dotyczyły:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
 • ustalenia wysokości składki członkowskiej obowiązującej w bieżącym roku;
 • uchwalenia absolutorium dla organów Stowarzyszenia za ubiegły rok;
 • uchwalenia opłat ogrodowych obowiązujących w bieżącym roku;
 • ustanowienia kosztów prowadzenia biura i zarządzania dla użytkowników działek, którzy nie są członkami Stowarzyszenia;
 • ustalenia liczby godzin pracy na rzecz ROD oraz wysokości ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny;
 • uchwalenia opłaty wodnej i kosztu 1 m3 wody obowiązującej w 2016 roku;
 • uchwalenia opłaty energetycznej i ceny 1 KWh prądu na rok bieżący;
 • uchwalenia wysokości opłat za wywóz śmieci;
 • uchwalenia planu gospodarczego Stowarzyszenia na rok bieżący.

Aktualny, całościowy wykaz opłat ogrodowych obowiązujących w 2016 roku znajduje się w zakładce Działkowiec, Opłaty ogrodowe.

Walne Zebranie 2015

Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia

18 kwietnia 2015 roku w świetlicy ogrodowej odbyło się pierwsze w strukturach Stowarzyszenia ROD M.C. Skłodowskiej Walne Zebranie działkowców. W zebraniu wzięło udział 62 członków stowarzyszenia na 78 zapisanych. Frekwencja było wysoka 79,5% ogółu członków, dlatego też zgodnie z § 28 statutu stowarzyszenia zebranie było prawomocne już w I terminie.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia informacją, że od 11 grudnia ubiegłego roku naszym Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu, na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Olsztynie, zarządza Stowarzyszenie ROD M.C. Skłodowskiej w Elblągu wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527221. Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dniem nabycia osobowości prawnej Stowarzyszenie ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu stało się następcą prawnym Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców i uzyskało prawa do nieruchomości zajmowanych przez rodzinny ogród działkowy, jego infrastruktury oraz środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych ogrodu.

W dalszej części zebranie przyjęło charakter Walnego Zebrania Sprawozdawczego i dotyczyło rozliczenia się organów stowarzyszenia z działalności za ubiegły rok oraz zaplanowania zasadniczych przedsięwzięć na rok bieżący.

W toku zebrania podjęte zostały następujące decyzje:

 1. Uchwalono Regulamin ROD im. M.C.Skłodowskiej.

 2. Uchwalono Regulamin Walnego Zebrania.

 3. Zatwierdzono Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej.

 4. Ustalono wysokość składki członkowskiej i innych opłat na rzecz ogrodu.

 5. Uchwalono plan gospodarczy i preliminarz wydatków na rok 2015.

 6. Podjęto inne uchwały niezbędne do właściwego funkcjonowania stowarzyszenia i wspólnoty ogrodowej.