Opłaty ogrodowe

Wykaz opłat ogrodowych
uchwalonych w 2024 roku przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia ROD im. M. C. Skłodowskiej w Elblągu.


 1. Składka członkowska  –  25 zł.
 2. Opłata na rzecz ogrodu – 0,50 zł za każdy m ² powierzchni użytkowanej działki.
 3. Koszty zarządzania (dla dzierżawców niezrzeszonych)  –  25 zł.
 4. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu  –  30 zł. za godzinę (obowiązuje 5 godzin).
 5. Przedpłata za zużytą wodę – 20 zł. Rozliczenie w kolejnym roku na podstawie licznikowego wskazania realnego zużycia wody.
 6. Opłata wodna –  15 zł. od działki.
 7. Koszt 1 m³ wody  –  wg stawek EPWiK.
 8. Przedpłata energetyczna – 15 zł. Rozliczenie w kolejnym roku na podstawie licznikowego wskazania realnego zużycia energii elektrycznej.
 9. Opłata energetyczna  –  15 zł. od działki pobierającej prąd z sieci ogrodowej.
 10. Koszt 1 kWh  –  wg stawek ENERGA.
 11. Wywóz śmieci  –  wg stawek operatora.
 12. Opłata za wysłanie ponaglającego listu poleconego dla dzierżawców zalegających z płatnościami – 20 zł od listu.
 13. Opłata inwestycyjna dla nowych działkowców – 300 zł.
 14. Wpisowe dla nowych działkowców – 300 zł.
 15. Opłata za niekontrolowany ubytek wody związany z nieprzygotowaniem własnej instalacji
  wodnej na odkręcenie zaworu głównego wody w wysokości ceny 20 m3 wody.
 16. Rekompensata finansowa za niszczenie infrastruktury drogowej na terenie działek ROD
  poprzez osoby, które notorycznie, w sposób nieuprawniony i bez uzasadnionej potrzeby wjeżdżają na
  teren ROD pojazdami samochodowymi – 100 zł. za każde pojedyncze zdarzenie.

UWAGA! Termin płatności do 30 czerwca 2024 roku. Ekwiwalent za godziny do 30 września.

Za wpłaty po 30 czerwca Zarząd ROD naliczy odsetki ustawowe za zwłokę, licząc od dnia następnego po wskazanym terminie.

W dalszym ciągu obowiązują nw. uchwały Walnego Zebrania z 2015 r.

 • uchwała nr 14/2015 ustanawiająca wysokość kar porządkowych za nieprzestrzeganie regulaminu ROD w szczególności:
  • za pozostawianie śmieci obok kontenera – 85 zł;
  • za wyrzucanie śmieci na alejki, poza ogrodzenie lub na dzikie wysypiska – 150 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach działkowiec może wystąpić do Zarządu z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności opłat ogrodowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Zgodnie z paragrafem 46 ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu wszystkie opłaty ogrodowe uiszczane są wyłącznie na konto bankowe Stowarzyszenia:

Numer konta
BRANIEWSKO-PASŁĘCKI BANK SPÓŁDZIELCZY oddział w Elblągu

62 8297 0008 0002 8219 2000 0010

termin płatności do 30 czerwca 2024 roku.