Opłaty ogrodowe

Wykaz opłat ogrodowych
obowiązujących w 2018 roku
uchwalonych przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia ROD im. M. C. Skłodowskiej w Elblągu.


  1. Składka członkowska  –  12 zł.
  2. Opłata na rzecz ogrodu – 0,26 zł za każdy m ² powierzchni użytkowanej działki.
  3. Koszty zarządzania i prowadzenia biura  –  12 zł.
  4. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu  –  15 zł. za godzinę (obowiązuje 5 godzin).
  5. Dopłata za niekontrolowany ubytek wody –  66,50 zł. od działki.
  6. Koszt 1 m³ wody  –  4,50 zł. + 0,23 zł konserwacja sieci wodnej (ogółem 4,73 zł).
  7. Opłata energetyczna  –  4,80 zł. od działki pobierającej prąd z sieci ogrodowej.
  8. Koszt 1 kWh  –  dla poborców prądu ze świetlicy 1 zł, dla pozostałych 0,70 zł.
  9. Wywóz śmieci  –  15 zł od działki za rok.

UWAGA! Termin płatności do 30 czerwca 2018 roku.

Za wpłaty po 30 czerwca Zarząd nalicza odsetki ustawowe za zwłokę, licząc od dnia następnego po wskazanym terminie.

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Walnego Zebrania z zeszłego roku dotycząca  wpisowego w wysokości 200 zł i opłaty inwestycyjnej w wysokości 200 zł dla nowych dzierżawców działek w ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu. Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową. W szczególnie uzasadnionych przypadkach działkowiec może wystąpić do Zarządu z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności opłat ogrodowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Zgodnie z paragrafem 46 ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu wszystkie opłaty ogrodowe uiszczane są wyłącznie na konto bankowe Stowarzyszenia:

Numer konta
BRANIEWSKO-PASŁĘCKI BANK SPÓŁDZIELCZY oddział w Elblągu
62 8297 0008 0002 8219 2000 0010
termin płatności do 30 czerwca 2018 roku.