Opłaty ogrodowe

Wykaz opłat ogrodowych
obowiązujących w 2021 roku
uchwalonych przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia ROD im. M. C. Skłodowskiej w Elblągu.


 1. Składka członkowska  –  12 zł.
 2. Opłata na rzecz ogrodu – 0,35 zł za każdy m ² powierzchni użytkowanej działki.
 3. Koszty zarządzania i prowadzenia biura  –  12 zł.
 4. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu  –  20 zł. za godzinę (obowiązuje 5 godzin).
 5. Przedpłata za zużytą wodę – 10 zł. Rozliczenie w kolejnym roku na podstawie licznikowego wskazania realnego zużycia wody.
 6. Opłata wodna –  5 zł. od działki.
 7. Koszt 1 m³ wody  –  ok. 4,60 zł (wg stawek EPWiK).
 8. Przedpłata energetyczna – 5 zł. Rozliczenie w kolejnym roku na podstawie licznikowego wskazania realnego zużycia energii elektrycznej.
 9. Opłata energetyczna  –  4,80 zł. od działki pobierającej prąd z sieci ogrodowej.
 10. Koszt 1 kWh  –  ok. 1 zł (wg stawek ENERGA).
 11. Wywóz śmieci  –  ok. 20 zł od działki za rok (wg stawek operatora).
 12. Opłata za wysłanie ponaglającego listu poleconego dla dzierżawców zalegających z płatnościami – 15 zł od listu.

UWAGA! Termin płatności do 30 czerwca 2021 roku.

Za wpłaty po 30 czerwca Zarząd ROD naliczy odsetki ustawowe za zwłokę, licząc od dnia następnego po wskazanym terminie.

W dalszym ciągu obowiązują nw. uchwały Walnego Zebrania z 2015 r.

 • uchwała nr 8/2015 ustanawiająca wysokość wpisowego na poziomie  – 200 zł;
 • uchwała nr 9/2015 ustanawiająca opłatę inwestycyjną dla nowych dzierżawców na poziomie – 200 zł;
 • uchwała nr 14/2015 ustanawiająca wysokość kar porządkowych za nieprzestrzeganie regulaminu ROD w szczególności:
  • za pozostawianie śmieci obok kontenera – 85 zł;
  • za wyrzucanie śmieci na alejki, poza ogrodzenie lub na dzikie wysypiska – 150 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach działkowiec może wystąpić do Zarządu z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności opłat ogrodowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Zgodnie z paragrafem 46 ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu wszystkie opłaty ogrodowe uiszczane są wyłącznie na konto bankowe Stowarzyszenia:

Numer konta
BRANIEWSKO-PASŁĘCKI BANK SPÓŁDZIELCZY oddział w Elblągu

62 8297 0008 0002 8219 2000 0010

termin płatności do 30 czerwca 2020 roku.