Historia

Historia powstania
Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Marii Curie Skłodowskiej
w Elblągu

Najważniejsze daty

 • 02.1965 – Organ administracji państwowej tworzy ogród w obszarze działki ewidencyjnej nr 319, położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 154, w którym przydziela do użytkowania działki mieszkańcom Elbląga.
 • 1973 – ogród zostaje przekazany w użytkowanie i zarząd PZD. Funkcjonuje jako Pracowniczy Ogród Działkowy, a od 21.09.2005 roku jako Rodzinny Ogród Działkowy im. Skłodowskiej w Elblągu.
 • 09.2014 – Zgodnie z art. 69,70 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.71 ust.1 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rod walne zebranie podejmuje decyzję o wyodrębnieniu ze struktur PZD, powołaniu Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu, które będzie zarządzało ogrodem oraz wybiera komitet założycielski w osobach: Zofia Sojczyńska, Edmund Bednarek, Ryszard Żurek .Od tej chwili komitet założycielski będzie reprezentował stowarzyszenie w procesie rejestracji stowarzyszenia przed Sądem Rejonowym w Olsztynie.

Założyciele dokonali również wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.

 • 12.2014 – Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.12.2014 roku wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000527221 Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu.
 • 02.2015 – do PZD przekazano sprawozdanie finansowe za okres 19.01.- 10.12.2014 roku, które jest podstawą rachunkową wyodrębnienia rodzinnego ogrodu działkowego ze struktur PZD i upoważnia do przejęcia majątku przez stowarzyszenie (art.73 ust.4 ustawy o rod).
 • 03.2015 została założona Księga Wieczysta numer EL1E/00040462/1 Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu-umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stowarzyszeniu . W myśl art. 73 ust. 3 ustawy o rod wpis do ksiąg wieczystych potwierdza prawo własności Stowarzyszenia ROD im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu do całej infrastruktury ogrodowej i majątku ruchomego ROD im. M. C. Skłodowskiej. Tym samym staliśmy się samodzielnym podmiotem gospodarczym wraz z pełnym prawem do dysponowania majątkiem ogrodu.
 • 04.2015 – I Walne Zebranie członków Stowarzyszenia ROD im.M.C.Skłodowskiej w Elblągu. Członkowie zatwierdzają regulaminy obowiązujące w stowarzyszeniu, przyjmują uchwały: o planach gospodarczych, preliminarzu finansowym, wysokości składki członkowskiej, opłatach ogrodowych obowiązujących w 2015 roku.
 • 05.2015 – decyzją Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych w Księdze Wieczystej Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu Nr EL1E/00040462/1 został ujawniony budynek o powierzchni 205 m², jako budynek oświaty, kultury i nauki.
 • 08.201550 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M.C.Skłodowskiej w Elblągu. Z tej okazji odbył się festyn ogrodowy pn.“ 50 lat razem“. Na terenie ogrodu jest 5 działkowców, którzy uprawiają swoje działki przez cały okres istnienia ogrodu.

Po 48 latach działalności ROD im. M.C.Skłodowskiej działkowcy postanowili usamodzielnić się i powołać nowe stowarzyszenie, które przejmie prowadzenie ogrodu.

 • Dnia 29.03.2014 roku na zebraniu wszystkich działkowców podjęto uchwałę nr 1/2014 o wyodrębnieniu ROD ze struktur PZD, powołaniu Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej, które przejmie prowadzenie ogrodu, przyjęciu statutu i powołaniu komitetu założycielskiego.
 • Po skompletowaniu dokumentacji dnia 4.04.2014r. komitet założycielski przesłał do Sądu Rejonowego w Olsztynie komplet dokumentów o zarejestrowanie stowarzyszenia.
 • Dnia 5.06.2014r. Sąd Rejonowy w Olsztynie oddalił wniosek komitetu założycielskiego o rejestrację stowarzyszenia ze względu na liczne błędy formalne.
 • W dniu 17.06.2014r. komitet założycielski złożył skargę na postanowienie Referendarza Sądowego z dnia 5.06.2014.
 • Dnia 4.07.2014r. Sąd Rejonowy w Olsztynie ponownie oddalił wniosek o rejestrację Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu.
 • Na ponownym zebraniu założycielskim w dniu 5.09.2014 roku powtórzono całą procedurę wyodrębnienia. Podjęto uchwałę nr 3/2014 o wyodrębnieniu z PZD, powołaniu Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej, które przejmie prowadzenie ogrodu, przyjęciu statutu i powołaniu komitetu założycielskiego.
 • Ponieważ Sąd Rejonowy w Olsztynie wzywał wnioskodawcę do zmiany statutu we wskazanym zakresie to na zebraniu założycieli w dniu 12.11.2014r. przyjęto poprawki do statutu i podjęto uchwałę o zmianie statutu.
 • 17.11.2014r. przesłano uzupełnioną dokumentację do Sądu Rejonowego w Olsztynie.
 • Dnia 11.12.2014 roku w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego , Sądu Rejonowego w Olsztynie zarejestrowano pod numerem KRS: 0000527221 Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu.