Druki

Deklaracja członkowska

Zapis § 9 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia ROD stanowi, że podstawą nabycia członkostwa w stowarzyszeniu jest złożenie przez osobę zainteresowaną deklaracji członkowskiej oraz podjęcie przez zarząd uchwały o wyrażeniu zgody na przyjęcie w poczet członków.

Druk deklaracji można pobrać klikając poniższy link.

Po wypełnieniu deklarację należy przekazać Zarządowi ROD, który na najbliższym posiedzeniu podejmie w tej kwestii stosowną decyzję.

Jednocześnie informujemy, że każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia uiszcza składkę członkowską. Jeżeli małżonkowie oboje zechcą należeć do Stowarzyszenia , to każdy z nich opłaca składkę członkowską.
Pozostałe opłaty ogrodowe uchwalone przez Walne Zebranie małżonkowie opłacają w wymiarze przypadającym na jedną działkę (jedna opłata).


Umowa dzierżawy działkowej

Zapis § 38 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia ROD stanowi, że ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

Druk umowy można pobrać klikając poniższy link.

Po wypełnieniu umowę należy przekazać Prezesowi Zarządu ROD.


Umowa przeniesienia praw do działki

Na podstawie Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Druk umowy można pobrać klikając poniższy link.

Po wypełnieniu i notarialnym poświadczeniu podpisów umowę należy przekazać Zarządowi ROD. Stanowić ona będzie podstawę do podpisania umowy dzierżawnej z nowym dzierżawcą.


Oświadczenie działkowca o rezygnacji z dzierżawy działki

Zapis § 40 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia ROD daje prawo do rozwiązania umowy dzierżawy działkowej za zgodą obu stron.

Natomiast § 10 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia ROD pozwala na ubieganie się o wypowiedzenie członkostwa i skreślenie z listy członków Stowarzyszenia ROD.

Druk stosownego oświadczenia można pobrać klikając poniższy link.

Po wypełnieniu, z wyraźnym zaznaczeniem jakiej czynności oświadczenie dotyczy, druk należy przekazać Zarządowi ROD.


Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do dzierżawy działki

Zapis § 29 Regulaminu ROD normuje tryb zatwierdzania umowy przeniesienia praw do działki.

Druk wniosku w tym zakresie można pobrać klikając poniższy link.

Po wypełnieniu, wniosek należy przekazać Zarządowi ROD.


Wniosek o ustanowienie prawa małżonka do dzierżawy działki

W oparciu o zapis § 26 pkt 1 można wnioskować o ustanowienie wspólnego prawa do działki dla małżonków. Jeżeli oboje małżonków chcą posiadać prawo do działki, to druga osoba, która do tej pory tego prawa nie posiadała wypełnia wniosek, którego druk można pobrać klikając poniższy link, i składa go do Zarządu.

Zarząd na najbliższym posiedzeniu rozpatruje wniosek i w trybie uchwały zawiera ze współmałżonkiem umowę dzierżawy działki.


Oświadczenie wdowca o wstąpieniu w prawo do działki

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) w razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

Aby wstąpić w prawo do działki po zmarłym współmałżonku należy wypełnić oświadczenie, którego druk można pobrać klikając poniższy link i złożyć je do Zarządu.


Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki

Na podstawie Art. 38 ust. 2, w rozumieniu Art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) w razie śmierci dzierżawcy, który w chwili śmierci nie posiadał współmałżonka prawo do działki przypada osobie bliskiej w rozumieniu Art. 2 pkt 8 ww ustawy.

Aby wstąpić w prawo do działki po zmarłej osobie bliskiej należy wypełnić wniosek, którego druk można pobrać klikając poniższy link i złożyć go do Zarządu.


Oświadczenie o wyznaczeniu następcy prawnego

Zgodnie z treścią § 14 pkt f) Regulaminu ROD dzierżawca ma prawo ustanowić następcę prawnego do dzierżawionej działki.

W celu ustanowienia następcy prawnego należy wypełnić oświadczenie, którego druk można pobrać klikając poniższy link i złożyć go do Zarządu.


Wniosek o ustanowienie opiekuna do działki

Zgodnie z treścią § 51 pkt 5 Regulaminu ROD dzierżawca, w uzasadnionych przypadkach, może wnioskować do Zarządu o ustanowienie opiekuna do działki na okres do dwóch lat.

W celu ustanowienia opiekuna do działki należy wypełnić wniosek, którego druk można pobrać klikając poniższy link i złożyć go do Zarządu.


Wniosek o budowę altany ogrodowej

Zgodnie z treścią § 57 pkt 6 Regulaminu ROD dzierżawca, przed przystąpieniem do budowy, rozbudowy, modernizacji altany ogrodowej i innych budynków na terenie działki, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Zarządu ROD. Dopiero po otrzymaniu stosownej zgody może kontynuować prace.

W celu otrzymania zgody należy wypełnić wniosek, którego druk można pobrać klikając poniższy link i złożyć go do Zarządu.


Wniosek o wyrażenie zgody na przyłączenie do ogrodowej sieci elektrycznej

Na terenie ogrodów ROD istnieje możliwość przyłączenia działki do do ogrodowej sieci elektrycznej.

W celu otrzymania zgody Zarządu na dokonanie przyłączenia należy wypełnić wniosek, którego druk można pobrać klikając poniższy link i złożyć go do Zarządu.


Druk umowy wynajmu świetlicy ogrodowej

Istnieje możliwość wynajęcia, znajdującej się w zasobach Stowarzyszenia, świetlicy ogrodowej. Zasady wynajmu reguluje zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Regulamin. Poniżej można pobrać gotowy druk umowy najmu świetlicy.