DSCF8641

Posiedzenia Zarządu

2018

W sobotę 14 kwietnia, na świetlicy ogrodowej, po raz pierwszy w tym roku zebrał się Zarząd naszego Stowarzyszenia.
Przedmiotem zebrania były sprawy bieżące związane z przyjęciem nowych członków oraz zawarcie umów dzierżawnych.
Ważnym punktem spotkania były sprawy związane z przygotowaniem Walnego Zebrania, które w tym roku jest zebraniem sprawozdawczo wyborczym, gdyż czteroletnia kadencja obecnych władz Stowarzyszenia w tym roku dobiega końca. W związku z tym sobotnie zebranie Zarządu było ostatnim  w dotychczasowym składzie.

W zakładce Walne Zebranie dostępna jest dokumentacja sprawozdawcza Zarządu za 2017 rok oraz dokumentacja do Walnego Zebrania wraz z planowanym porządkiem jego przebiegu.

2017

W dniu dzisiejszym 20 października 2017 r. ), na działkowej świetlicy, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu naszego Stowarzyszenia. Wiodącym tematem było podsumowanie zakończonego sezonu działkowego oraz omówienie spraw związanych z przygotowaniem ogrodów do okresu zimowego. Na zakończenie podjęto dwie uchwały dotyczące spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania ogrodu.


17 sierpnia 2017 r. na świetlicy ogrodowej odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie zarządu naszego stowarzyszenia. Zakres tematyki poruszanej na posiedzeniu dotyczył ustosunkowania się do bieżących spraw i problemów wynikających z zarządzania ROD. Najważniejsze sprawy dotyczyły: rozpatrzenia wniosku jednego z dzierżawców o czasowe zwolnienie z opłat ogrodowych, wyznaczenia następcy prawnego dla jednej z działek, przyznania prawa do działki nowo przekazanej w dzierżawę oraz skierowania pisma do jednego z dzierżawców w sprawie wycięcia przerośniętych drzew na działce.

W tym samym czasie odbyło się też posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego celem było przeprowadzenie analizy działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia w I półroczu 2017 r. W wyniku przeprowadzonej analizy członkowie Komisji Rewizyjnej nie dopatrzyli się istotnych uchybień w realizacji przez zarząd obowiązków wynikających ze statutu stowarzyszenia. Nie stwierdzono też nieprawidłowości w bieżącym dysponowaniu środkami finansowymi oraz w gospodarowaniu środkami trwałymi Stowarzyszenia.

 


W dniu dzisiejszym (5 maja 2017) po raz kolejny w tym roku spotkał się Zarząd naszego Stowarzyszenia.

Wiodącym tematem spotkania było zapoznanie z zasadami pracy nowo powołanego, przez Walne Zebranie, Fachowego Instruktora Ogrodowego. Dla przypomnienia informuję, że Walne Zebranie, na tegorocznym posiedzeniu, powołało na Fachowego Instruktora Ogrodowego Panią Teresę Nałęcz (dz. nr 80).

Kolejny ważny temat, omawiany na posiedzeniu, dotyczył powołania składu do komisyjnego przejęcia działki nr 46 do zasobów Stowarzyszenia oraz procedury wytypowania jej przyszłego dzierżawcy. W tej sprawie Zarząd udał się w rejon omawianej działki celem dokonania oględzin.

Dodatkowo na posiedzeniu poruszone jeszcze zostały dwa problemy. Pierwszy dotyczył ustalenia terminu cięcia żywopłotu oraz podpisania umowy z wykonawcą tego przedsięwzięcia. Natomiast drugi związany był z przyjęciem w poczet naszej wspólnoty nowego członka.


Kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbyło się 3 czerwca b.r.

Najważniejsze tematy poruszane na tym spotkaniu dotyczyły zapoznania się członków zarządu z dokumentacją sprawozdawczo-informacyjną przygotowaną na Walne Zebranie oraz wyjaśnienia sytuacji prawnej działki nr 46.

Dodatkowo, na wniosek dzierżawców działek nr 62 i 64, podjęto uchwałę w sprawie wykonania bramki w ogrodzeniu ogrodu od strony drogi dojazdowej do Starego Młyna.


27 marca b.r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

Tematem wiodącym spotkania była informacja o wstępnej umowie z elbląską firmą usługowo-ogrodniczą Kalina na usługę przycięcia żywopłotu wzdłuż ulicy Królewieckiej. Koszt usługi oszacowany został wstępnie na 4000 złotych.

Dodatkowo Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia nowego dzierżawcę działki nr 77.

2016

6 sierpnia odbyło się kolejne w tym roku zebranie Zarządu.

Tym razem wyjątkowo, z uwagi na remont kuchni i związany z tym ogólny bałagan na sali głównej świetlicy, spotkanie odbyło się w kancelarii Stowarzyszenia.

Tematem wiodącym była organizacja tegorocznego festynu działkowego „Seniorada” planowanego na 26-27 sierpnia.

Po wymianie poglądów ustalono szczegółowy przebieg obydwu dni festynu oraz podzielono zakres obowiązków związanych z zabezpieczeniem jego przebiegu pomiędzy chętnych członków Stowarzyszenia.

Posiedzenie zakończyło się zatwierdzeniem szczegółowego planu przebiegu festynu wraz z jego zabezpieczeniem logistycznym i kalkulacją kosztów.


13 maja po raz trzeci w tym roku spotkał się Zarząd Stowarzyszenia. Jednym z wiodących tematów rozpatrywanych na zebraniu było przedstawienie, dyskusja i zatwierdzenie regulaminu regulującego zasady wynajmowania świetlicy ogrodowej.

W następnej kolejności Zarząd zajął się wyłonieniem i zatwierdzeniem składu komisji ogrodowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie przeglądu działek pod względem zagospodarowania, utrzymania i ogólnego porządku na działkach.

Kolejnym problemem wymagającym rozwiązania na szczeblu Zarządu było podjęcie decyzji w sprawie nieuregulowania statusu prawnego w zakresie dzierżawy i opłat ogrodowych użytkowników działki nr 59. W toku przeprowadzonej dyskusji podjęto decyzję o listownym powiadomieniu dotychczasowego dzierżawcę działki o fakcie niedopełnienia obowiązkowych formalności przez nowych dzierżawców.

Z uwagi na to, że Urząd Miejski w Elblągu będzie w najbliższym czasie prowadził rotację używanego sprzętu informatycznego pojawiła się możliwość uzyskania na potrzeby Stowarzyszenia laptopa. Następny punkt posiedzenia dotyczył opracowania i wysłania do UM odpowiedniego wniosku umożliwiającego otrzymanie w/w sprzętu.

Kolejnym punktem posiedzenia było rozpoczęcie przygotowań do spełnienia warunków o ubieganie się o dotację celową z Urzędu Miejskiego do organizacji festynu ogrodowego w 2016 roku.

Na zakończenie posiedzenia Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na podłączenie energii elektrycznej do działki nr 85 oraz na budowę tarasu ogrodowego przy altanie na działce nr 87.

Elementem kończącym posiedzenie była dyskusja dotycząca podjęcia próby rozwiązania problemu obcinania żywopłotu od strony ulicy Królewieckiej.


W piątek 22 kwietnia na świetlicy ogrodu odbyło drugie w tym roku posiedzenie Zarządu naszego Stowarzyszenia. Tym razem posiedzenie odbyło się w powiększonym składzie, gdyż zaproszeni na nie zostali Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Komisji Rozjemczej. Zasadniczym tematem posiedzenia była konieczność uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, która w wyniku złożenia przez jej przewodniczącą rezygnacji z pełnionej funkcji działała w składzie jedynie dwuosobowym.

W dalszej części posiedzenia Zarząd podjął decyzję w sprawie wyrażenia zgody na budowę altany na jednej z działek, oraz na podłączenie energii elektrycznej do trzech innych działek.

W toku posiedzenia Zarządu, przy czynnej pomocy zaproszonych gości, oraz w ramach ograniczonych zapisami Statutu Stowarzyszenia wypracowano wiążące rozwiązania, które zostały usankcjonowane prawnie poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Na zakończenie posiedzenia Zarząd przyjął propozycję ubezpieczenia świetlicy ogrodowej oraz ubezpieczenia NNW osób pracujących przy pracach społecznych na rzecz ogrodu.


12 marca 2016 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu naszego Stowarzyszenia. W pierwszej części dotyczyło ono rozwiązania nieścisłości w zakresie zawartości treści merytorycznej Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Ze względu na wagę problemu o wyrażenie opinii zostali poproszeni zaproszeni goście: Przewodniczący Komisji Rozjemczej oraz były wieloletni prezes ogrodu. Po ponad godzinnym posiedzeniu ustalono kierunki działania zmierzające do rozwiązania w/w problemu.

W następnej kolejności Zarząd ustalił datę Walnego Zebrania oraz podjął decyzje w zakresie przygotowania dokumentów sprawozdawczych za ubiegły rok i planistycznych na rok kolejny niezbędnych do przedstawienia na Walnym Zebraniu. W wyniku posiedzenia postanowiono, że Walne Zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia odbędzie się 10.04.2016 o godzinie 14.00 pierwszy termin i w razie potrzeby o godzinie 14.30 drugi termin.