Ognisko

Spalanie liści grozi mandatem

Zbliża się okres wiosennych porządków na działce, a co za tym idzie może pojawić się potrzeba utylizacji śmieci lub innych odpadów, w tym odpadów organicznych w postaci suchych liści, uschniętych gałęzi, trawy czy konarów drzew.
Taczka
Dziennik Ustaw
Samowolnego spalania śmieci, czy innych odpadów w tym organicznych, czyli nazywając językiem ustawowym termicznego ich przetwarzania poza specjalnymi instalacjami lub urządzeniami zakazuje art. 30.1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.
W Elblągu samowolnego gospodarowania odpadami zakazuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Elbląga. Zapis § 4 ust. 1 Regulaminu informuje, że odpady komunalne mogą być zbierane wyłącznie w przystosowane do tego celu pojemniki lub worki foliowe. Kolejny § 6 ust. 3 Regulaminu zobowiązuje zarządców ogrodów działkowych do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, które udostępnia się działkowcom w okresie od kwietnia do listopada w celu gromadzenia w nich odpadów niepodlegających kompostowaniu.
Regulamin
Kompostownik
Spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów zabrania § 80 Regulaminu naszego ogrodu, nakładając jednocześnie zapisem § 56 obowiązek kompostowania odpadów organicznych na kompostownikach, które każda działka musi posiadać.
Z powyższych informacji wynika, że na terenie naszych ogrodów obowiązuje całkowity zakaz spalania wszelkich odpadów i śmieci, zarówno nieorganicznych jak i tych organicznych w postaci liści, traw czy innych części roślin. Wprawdzie Ustawa o odpadach w art. 31 ust. 7 dopuszcza w pewnych okolicznościach możliwość spalania pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami jednak dotyczy to tylko gmin, w których brak jest selektywnej zbiórki tych odpadów. Jeszcze do niedawna prawo pozwalało na takie praktyki także w Elblągu. Jednak obecnie, po uruchomieniu na terenie miasta ogólnodostępnej kompostowni oraz wdrożeniu systemu odbioru od mieszkańców tzw. odpadów zielonych, na mocy uchwały nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. spalać odpadów zielonych także nie wolno.
Zakaz spalania odpadów
garbage
Jaki jest, więc sposób na pozbycie się zgromadzonych śmieci i odpadów? Zasadniczo są dwie opcje do wyboru. Odpady nieorganiczne do plastikowego worka i do śmietnika, natomiast odpady organiczne na kompostownik.
Na pewno dobrym pomysłem na pozbywanie się odpadów nie jest wyrzucanie ich za płot ogrodu, czy wsypywanie do kręgu na ognisko przy świetlicy. W myśl zapisów zawartych we wspomnianym wyżej Regulaminie utrzymanie czystości za ogrodzeniem ogrodu należy do obowiązków jego użytkowników, więc zaśmiecając ten teren przysparzamy tylko dodatkowej pracy innym lub nawet samym sobie. Natomiast przegniłe liście obok świetlicy wyglądają jak na zdjęciu obok. Czy jest to przyjemny widok? Tym bardziej, że już niedługo nasze dzieci zaczną się tu bawić.
Kupa
Więzień
Na zakończenie warto pamiętać, że kto nie przestrzegając obowiązujących przepisów, samowolnie gospodaruje odpadami, czyni to na własne ryzyko i musi liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatu do 500 zł. Natomiast artykuł 191 Ustawy o odpadach przewiduje nawet karę aresztu lub grzywny do 5000zł. Dodatkowo za nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów można zostać ukaranym też przez Zarząd naszych ogrodów upomnieniem, naganą lub naganą z ostrzeżeniem.