IMG_0339

Posiedzenia Zarządu 2016

 6 sierpnia odbyło się kolejne w tym roku zebranie Zarządu.

Tym razem wyjątkowo, z uwagi na remont kuchni i związany z tym ogólny bałagan na sali głównej świetlicy, spotkanie odbyło się w kancelarii Stowarzyszenia.

Tematem wiodącym była organizacja tegorocznego festynu działkowego „Seniorada” planowanego na 26-27 sierpnia.

Po wymianie poglądów ustalono szczegółowy przebieg obydwu dni festynu oraz podzielono zakres obowiązków związanych z zabezpieczeniem jego przebiegu pomiędzy chętnych członków Stowarzyszenia.

Posiedzenie zakończyło się zatwierdzeniem szczegółowego planu przebiegu festynu wraz z jego zabezpieczeniem logistycznym i kalkulacją kosztów.


13 maja po raz trzeci w tym roku spotkał się Zarząd Stowarzyszenia. Jednym z wiodących tematów rozpatrywanych na zebraniu było przedstawienie, dyskusja i zatwierdzenie regulaminu regulującego zasady wynajmowania świetlicy ogrodowej.

W następnej kolejności Zarząd zajął się wyłonieniem i zatwierdzeniem składu komisji ogrodowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie przeglądu działek pod względem zagospodarowania, utrzymania i ogólnego porządku na działkach.

Kolejnym problemem wymagającym rozwiązania na szczeblu Zarządu było podjęcie decyzji w sprawie nieuregulowania statusu prawnego w zakresie dzierżawy i opłat ogrodowych użytkowników działki nr 59. W toku przeprowadzonej dyskusji podjęto decyzję o listownym powiadomieniu dotychczasowego dzierżawcę działki o fakcie niedopełnienia obowiązkowych formalności przez nowych dzierżawców.

Z uwagi na to, że Urząd Miejski w Elblągu będzie w najbliższym czasie prowadził rotację używanego sprzętu informatycznego pojawiła się możliwość uzyskania na potrzeby Stowarzyszenia laptopa. Następny punkt posiedzenia dotyczył opracowania i wysłania do UM odpowiedniego wniosku umożliwiającego otrzymanie w/w sprzętu.

Kolejnym punktem posiedzenia było rozpoczęcie przygotowań do spełnienia warunków o ubieganie się o dotację celową z Urzędu Miejskiego do organizacji festynu ogrodowego w 2016 roku.

Na zakończenie posiedzenia Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu zgody na podłączenie energii elektrycznej do działki nr 85 oraz na budowę tarasu ogrodowego przy altanie na działce nr 87.

Elementem kończącym posiedzenie była dyskusja dotycząca podjęcia próby rozwiązania problemu obcinania żywopłotu od strony ulicy Królewieckiej.


W piątek 22 kwietnia na świetlicy ogrodu odbyło drugie w tym roku posiedzenie Zarządu naszego Stowarzyszenia. Tym razem posiedzenie odbyło się w powiększonym składzie, gdyż zaproszeni na nie zostali Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Komisji Rozjemczej. Zasadniczym tematem posiedzenia była konieczność uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, która w wyniku złożenia przez jej przewodniczącą rezygnacji z pełnionej funkcji działała w składzie jedynie dwuosobowym.

W dalszej części posiedzenia Zarząd podjął decyzję w sprawie wyrażenia zgody na budowę altany na jednej z działek, oraz na podłączenie energii elektrycznej do trzech innych działek.

W toku posiedzenia Zarządu, przy czynnej pomocy zaproszonych gości, oraz w ramach ograniczonych zapisami Statutu Stowarzyszenia wypracowano wiążące rozwiązania, które zostały usankcjonowane prawnie poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Na zakończenie posiedzenia Zarząd przyjął propozycję ubezpieczenia świetlicy ogrodowej oraz ubezpieczenia NNW osób pracujących przy pracach społecznych na rzecz ogrodu.


12 marca 2016 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu naszego Stowarzyszenia. W pierwszej części dotyczyło ono rozwiązania nieścisłości w zakresie zawartości treści merytorycznej Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Ze względu na wagę problemu o wyrażenie opinii zostali poproszeni zaproszeni goście: Przewodniczący Komisji Rozjemczej oraz były wieloletni prezes ogrodu. Po ponad godzinnym posiedzeniu ustalono kierunki działania zmierzające do rozwiązania w/w problemu.

W następnej kolejności Zarząd ustalił datę Walnego Zebrania oraz podjął decyzje w zakresie przygotowania dokumentów sprawozdawczych za ubiegły rok i planistycznych na rok kolejny niezbędnych do przedstawienia na Walnym Zebraniu. W wyniku posiedzenia postanowiono, że Walne Zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia odbędzie się 10.04.2016 o godzinie 14.00 pierwszy termin i w razie potrzeby o godzinie 14.30 drugi termin.